Sunday, February 12, 2017

RISC-V FM Synthesizer


Published on Feb 12, 2017 miya miya

"FM Synthesizer for HiFive1 RISC-V Dev Kit
source code: https://github.com/miya4649/synth_riscv"

"RISC-V FM Synthesizer

Target board: HiFive1 RISC-V Dev Kit

SDK: Arduino IDE for HiFive1

HiFive1
https://www.sifive.com/products/hifive1/"

No comments:

Post a Comment